Inżynieria środowiska -

Dla kogo inżynieria środowiska?

Dla osób, które chcą mieć realny wpływ na otoczenie i środowisko, w którym żyjemy. Podczas studiów dowiesz się w jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, nauczysz się projektować, wykonywać inwestycje i przyczyniać się do minimalizowania skutków wpływu człowieka na środowisko. Polecamy wybór tego kierunku, jeśli pasjonują Cię zagadnienia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach oraz placówkach i instytucjach naukowo-badawczych.

Specjalności 

Inżynieria Środowiska jest dyscypliną techniczną, której głównym celem jest wykorzystanie wiedzy naukowej i inżynierskiej do minimalizowania niekorzystnych skutków oddziaływania rozwoju społecznego i gospodarczego na środowisko przyrodnicze. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

 1. projektowania i eksploatowania instalacji służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 2. właściwego wykorzystania zasobów wodnych (ochrona rzek, ochrona przed powodzią),
 3. bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów,
 4. rekultywacji terenów zdegradowanych,
 5. urządzeń i technologii oczyszczania powietrza atmosferycznego przed szkodliwymi pyłami i gazami,
 6. monitoringu środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria środowiska oraz realizacja praktyki zawodowej dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w trzech specjalnościach:

– instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń
– inżynieria hydrotechniczna – bez ograniczeń
– konstrukcyjno-budowlana – w ograniczonym zakresie

Uprawnienia mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zależności od posiadanego wykształcenia (inżynier lub magister inżynier).

 

Potencjalne miejsca pracy:

 1. biura projektowe z zakresu z budownictwa wodnego,
 2. stacje poboru i uzdatniania wody, laboratoria analityczne, oczyszczalnie ścieków
 3. przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 4. działy BHP i środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 5. referaty ochrony środowiska w administracji centralnej i samorządzie terytorialnym (gmina, powiat, województwo)
 6. placówki naukowo-badawcze i w instytucje sprawujące nadzór nad przestrzeganiem norm jakości środowiska np. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Specjalności na studiach I stopnia:

– Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
– Inżynieria krajobrazu

Specjalność na studiach II stopnia:

– Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zapisz się

Prowadzący webinar

dr inż. Lucyna Przywara

dr inż. Lucyna Przywara

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Ewa Suchanek-Gabzdyl

dr inż. Ewa Suchanek-Gabzdyl

Adiunkt

Paulina Wala

Paulina Wala

Studentka

Zobacz inne nasze kierunki