Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała (Organizator);

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji webinarów w ramach Dni Otwartych ATH Online w dniach 22-26.06.2020 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym:

– sporządzenia list uczestników webinarów,

– przesyłania informacji o webinarach,

– przesyłania materiałów dotyczących webinarów,

– przesyłania informacji o ofertach i usługach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,

– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w systemach informatycznych Organizatora do czasu wycofania zgody z wyjątkiem danych służących obsłudze finansowej, które przechowywane są zgodnie a aktualnymi przepisami oraz ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku w mediach nie określa się okresu ich przechowywania;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w newsletterze oraz w dostępie do materiałów dodatkowych;

9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.